O PROGRAMU

TUTORING je program prevencije preranog napuštanja školovanja (PNŠ; eng. drop out ili early school leaving) čija je osnova prosocijalno delovanje i usmeravanje. Istovremeno, TUTORING snažno promoviše jednake šanse za sve, volonterski rad u zajednici, timski rad, solidarnost i toleranciju.

Srž ovog programa čini podrška učenju pre ili posle škole odnosno, odnos koji se formira između tutora/ke (studenta/kinje, omladinskog radnika/ce ili volontera/ke) i njegovog/nog učenika/ce (detata ili mlade osobe koja je u povećanom riziku da zbog teškoća u učenju prevremeno napusti školovanje). Uspeh ovog programa zahteva izgradnju snažnog partnerstva između različitih institucija u lokalnoj zajednici poput lokalne samouprave, centara za socijalni rad, škola, visokoškolskih ustanova, kancelarija za mlade i civilnog društva ali i partnerstva sa zajednicom u kojoj deca i mladi žive, kao i stalnu komunikaciju sa roditeljima i starateljima...

SAZNAJ VIŠE

DOKUMENTA

PARTNERI