PREVENCIJA U FOKUSU

TUTORING je program prevencije preranog napuštanja školovanja (PNŠ; eng. drop out ili early school leaving) čija je osnova prosocijalno delovanje i usmeravanje. Istovremeno, TUTORING snažno promoviše jednake šanse za sve, volonterski rad u zajednici, timski rad, solidarnost i toleranciju.

Srž ovog programa čini podrška učenju pre ili posle škole odnosno, odnos koji se formira između tutora/ke (studenta/kinje, omladinskog radnika/ce ili volontera/ke) i njegovog/nog učenika/ce (detata ili mlade osobe koja je u povećanom riziku da zbog teškoća u učenju prevremeno napusti školovanje). Uspeh ovog programa zahteva izgradnju snažnog partnerstva između različitih institucija u lokalnoj zajednici poput lokalne samouprave, centara za socijalni rad, škola, visokoškolskih ustanova, kancelarija za mlade i civilnog društva ali i partnerstva sa zajednicom u kojoj deca i mladi žive, kao i stalnu komunikaciju sa roditeljima i starateljima.

Poboljšanja kod dece i mladih koji učestvuju u programu, mogu se pratiti u stepenu znanja i veština učenja ali isto tako i u promenama opštih društvenih veština i ponašanja u školi, motivacije i socijalizacije.

TUTORING program je razvijen 2011. godine od strane gđe Jelene Nastić i gđe Marine Šolić kroz ‘’Tutoring inicijativu: za smanjenje osipanja iz obrazovanja’’ (TIDDR) a prema UNICEF, Ministarstvu prosvete i nauke i Narodnoj Skupštini Republike Srbije.

MISIJA

Misija TUTORING programa je da obezbedi podršku deci i mladima u školovanju i unapredi perspektivu nihovog ukupnog razvoja. Uspeh dece i mladih koji učestvuju u programu nije samo njihov individualni uspeh već razvojni uspeh celog društva.

PRINCIPI

Inkluzivni i nediskriminativni pristup

Poštovanje ličnosti i fundamentalnih ljudskih prava svakog pojedinca kao osnove svih aktivnosti programa

Poštovanje Deklaracije UN o pravima deteta

Očuvanje ljudskog dostojanstva svakog deteta kroz promovisanje njegovih/njenih individualnih kvaliteta

Osnaživanje i podsticanje dece i mladih da se ponašaju kao odgovorni članovi društva

Dobrovoljnost učešća: svaki učesnik/ca bilo da se radi o učeniku/ci ili tutoru/ki, svoje učešće u programu određuje sam u odnosu na sopstvene potrebe i htenja, dobrovoljno i bez pritiska drugih

OČEKIVANE PROMENE

(Fotografije@WEBIN2016)