Upravni odbor WB-SEC je doneo je oduku osnivanju programa TUTORING SRBIJA. Za direktorku programa izabrana je Marina Šolić Vojinović. Program je nastao u okviru inicijative zagovaranja za smanjenje stope preraranog napuštanja školovanja (Tutoring Initiative – Dropping the Dropout Rate) koju je krajem 2011. godine pokrenuo WB-SEC prema UNICEF-u, Ministarstvu prosvete i nauke i Narodnoj skupštini.

O programu

TUTORING SRBIJA je program prevencije ranog napuštanja školovanja. Cilj programa je da doprinese smanjenju stope preranog napuštanja školovanja (PNŠ, eng. dropout, early school leaving) u osnovnim školama u Srbiji dok istovremeno promoviše koncept jednakih šansi za svu decu, volonterski rad u zajednici, solidarnost i toleranciju među decom i mladima.

Srž ovog programa čini podrška učenju (podučavanje) pre ili posle škole, i odnos koji se formira između tutora (studenta/kinje, omladinskog radnika/ce ili volontera/ke) i njegovog/nog učenika/ce (detata ili mlade osobe koja je u povećanom riziku da zbog teškoća u učenju prevremeno napusti školovanje).

TUTORING program se realizuje u lokalnoj zajednici i da bi program bio uspešan, neophodno je prethodno izgraditi snažno intersektorsko partnerstvo između različitih institucija u zajednici, poput lokalne samouprave, centara za socijalni rad, škola, visokoškolskih ustanova, kancelarija za mlade i civilnog društva ali i partnerstva sa zajednicom u kojoj deca i mladi žive, kao i stalnu komunikaciju sa roditeljima i starateljima.